Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus

 

Qualificació: FM_2-559_2 - Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus ( Estat ICQP:6 Publicada al DOGC, 24 de febrer de 2014)

Relacionada amb: FME559_2- Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas y Equipos de Aeronaves (R.D. 556/2011, de 20 de abril de 2011)

Nivell de qualificació professional: 2

Àrea professional: Aeronàutica

Família Professional: Fabricació mecànica

Certificat de professionalitat: FM_2-559_2 - Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus

Durada de la formació: 580 h        Al centre formatiu: 500 h

                                                              Pràctiques a empresa: 80 h

Competència general:

Muntar estructures aeronàutiques i instal·lar sistemes i equips en aeronaus, realitzant operacions de desmuntatge, mecanitzat, neteja i segellat de dipòsits i altres elements a unir, així com conexionar, reglar i comprovar els equips de vol, seguint instruccions de tècnics superiors i procediments establerts; complint amb els criteris i normes de qualitat, els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa, i la normativa d'aplicació vigent.

 

Unitats de compètencia:

UC_2-1850-11_2: Muntar estructures d'aeronaus.

UC_2-1851-11_2: Segellar elemants estructurals d'aeronaus.

UC_2-1852-11_2: Instal·lar sistemes i equips d'aeronaus.

Àmbit professional:

Desenvolupa la seva activitat professional tant per compte propi com a per compte d'altri, en petites i mitges empreses de naturalesa tant pública com a privada, dedicades a la construcció d'estructures d'aeronaus i a la seva reparació, depenent, si escau, funcional i jeràrquicament d'un superior i podent tenir al seu càrrec personal de nivell inferior.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:

  • Instal·lador de canonades en general.
  • Verificador-trazador de metalls.
  • Electricista d'avions.
  • Muntador d'estructures d'aeronaus.
  • Instal·lador de sistemes aeromecánics.

. Titulació:

A aquest Certificat de Professionalitat li correspon un Títol oficial expedit pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Suplement EUROPASS als Certificats de Professionalitat:

El Suplement Europass és un document informatiu i institucional adjunt a una acreditació oficial de Formació Professional, amb l'objectiu de fomentar la transparència i facilitar la comprensió a tercers, en particular a ocupadors o institucions d'un altre país, del significat de les competències adquirides pel seu titular.

 

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA AL CURS FM_2-559_2 AQUÍ      

 

 

curs2

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario. Si continuas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información